strona główna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

W poniższej informacji prowadzący działalność gospodarczą podmiot:
Mega-Fruit Karol Trzewik
Adres: 05-084 Leszno, ul. Jana Kochanowskiego 3
NIP: 9512362076
Regon: 146425960
jest określany poniżej jako „Przedsiębiorca”
posługujący się adresem e-mail biuro@mega-fruit.pl
poniżej określanym jako „adres e-mail Przedsiębiorcy”

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem „adresu e-mail Przedsiębiorcy” lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
• Administratorem danych osobowych jest „Przedsiębiorca”
• Dane zbierane są przede wszystkim w celu zawarcia, realizacji oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez jest „Przedsiębiorca” - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
• marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu jest „Przedsiębiorca”, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
• finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
• obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jest „Przedsiębiorca”, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
• prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jest „Przedsiębiorca”, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
• dane przetwarzamy również w celu rozwoju naszych usług oraz wykonania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa.
• w osiągnięciu wskazanych celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi dbając o zapewnienie Państwu najwyższej jakości usług.
• Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania a po takim czasie, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
• mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem „Przedsiębiorca”, lub wysyłając maila na „adres e-mailowy Przedsiębiorcy”. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
• Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać poprzez „adres e-mailowy Przedsiębiorcy”

  projekt i budowa serwisu - studio graficzne - hgp.pl